නවතම පුවත්

වෘත්තීය උපදෙස්

  1. එක් දොරක් වැසුණු කල්හි, තව දොරක් ඔබ වෙනුවෙන් විවෘත වනු ඇත.
    නමුත් ඔබ කනස්සල්ලෙන් වැසුණු දොර ‍දෙස බලා සිටියහොත් ඔබ වෙනුවෙන්
    විවෘත වූ දොර ඔබට නොපෙනී යනු ඇත.
  2. අලුත් අලුත් දේ නොතනන ජාතිය ලොව නොනගී.
  3. බොහෝ දෙනෙකුට කිරීමට අපහසු දෑ පහසුවෙන් කරන්නේ නිපුණතාවෙනි,
    නිපුණතාවයට කළ නොහැකි දෑ කල හැක්කේ බුද්ධියෙනි.

තව දුරටත්

Daily-Thoughts

Video

Right to Information Act No 12 of 2016

 

 

වැදගත් සබැඳි